คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.12.2565
0

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพบปะผู้ประกอบการ? พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม? ภายใต้ 4 มิติ คือ 1) การสร้างความสำเร็จให้กับภาคธุรกิจ 2) การดูแลประชาชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม 3) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4) การกระจายรายได้ให้กับประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น? และเป็นประธานในพิธีเปิด? กิจกรรมการฝึกอบรม?เชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Value Creation and Innovation) เพื่อรองรับการบริโภควิถีใหม่ (New Nomal) ประจำปีงบประมาณ? พ.ศ. 2566? จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม? สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์?ธานี ณ ห้องท่าวัง ๑ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี? จังหวัดสุราษฎร์ธานี? วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการSMEs ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และอาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพภายใต้กระบวนการอาหารปลอดภัย (Food safety) และการตลาดยุค Digital Marketing โดยมี? นางสาวมยุรา? ปรารถนาเปลี่ยน? ผู้?จัดการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม?สถาบันอาหาร และนายภูสิษฐ์? จาตุรงคกุล? ผู้เชี่ยวชาญด้าน?การสร้างแบรนด์? การออกแบบธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่? เป็นวิทยากร? มี?เกษตรกร? ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 70 ราย #อุตสาหกรรมคู่ชุมชน #ทำงานดี? ทำด้วยหัวใจ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.12.2565
0

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นางสาวจันทวรรณ ปราบปรี วิศวกรปฏิบัติการ และนางสาวนัจนันทน์ อาจสำอางค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจกำกับโรงงานบริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ ทะเบียนโรงงาน 3-95(1)-2/33สฎ ตั้งอยู่เลขที่ 297/4 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และได้ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จากระดับที่ 2 เป็นระดับที่ 3 โดยโรงงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.12.2565
1

วันที่30พฤศจิกายน 2565 นางทัศนีย์? ภักดีประพันธ์? อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี? มอบหมาย? นายบุญชัย? แจ้งกิจ? เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมการจัดประชุมคู่ค้าและผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ยางพาราในหัวข้อ ”ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคมสู่ความยั่งยืน” ของบริษัท? ยางไทยปักษ์ใต้? จำกัด? (สุราษฎร์ธานี)? ณ? โรงแรมบรรจงบุรี? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างการรับรู้และมาตรฐานในการป้องกันผลกระทบเรื่องกลิ่นจากยานพาหนะขนส่งผลผลิตยางพาราสู่โรงงานฯ? ซึ่งในการนี้มี?ภาคประชาชน? ผู้แทนชุมชน? ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่เข้ารับฟัง ซึ่งผู้เข้าร่วมได้แสดงความความคิดเห็นเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นแนวดำเนินการได้จริง

01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30.11.2565

13.05.2564

ขอบเขตงงานจ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและกิจกรรมฝึกอบรมเชิงลึก เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ การเป้นนักธุรกิจเกษตร/Startup/SMEs คนตัวเล็ก

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02