คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.06.2564
3

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่... สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายอำเภอที่เกี่ยวข้อง, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการตรวจโรงงานฯตามแบบตรวจ Onsite สำหรับสถานประกอบการ ที่มีแรงงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม (Good Factory Practice : GFP) ของกระทรวงสาธาณสุข ผ่านระบบOnline Thai stop Covid Plus และ Thai Save Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ มีนายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.06.2564
4

กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ที่เป็นลูกหนี้สินเชื้อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งได้รัรบผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พักชำระหนี้เงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน ถึงสิ้นปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2564 สามารถยื่นความประสงค์ ณ สาขาของ SME D BANK ที่ท่านใช้บริการ หรือในพื้นที่สถาณประกอบการตั้งอยู่ สามารถแสกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้ที่โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.06.2564
4

วันที่ 8 มิถุนายน 64 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยได้เสนอแนะการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1)ประเภทไก่ ชื่อโรงฆ่าสัตว์พิกุล กำลังการผลิต 1,000 ตัว/วัน ของนางสาวพิกุล ป้อมน้อย เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

12.05.2564

โครงการจ้างเหมาบริการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและกิจกรรมฝึกอบรมเชิงลึก เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่การเป็นนักธุระกิจเกษตร/starะup/SMEs คนตัวเล็ก

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02