วันที่ 21 มิ.ย. 2564 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายภาสกร ยุตาคม เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานชำนาญงาน นายวีรยุทธิ์ ธรฤทธิ์ วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์เศรษฐกิจลงทุนภาคที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน Onsite และให้คำแนะนำมาตรการ ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ดังนี้... 1.บริษัท ซีพีแรม จำกัด 2.บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท ห้องเย็นเอเซี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด 4.บริษัท บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด 5. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด 6.บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด 7.บริษัท เรืองอุทัยสุราษฎร์ธานี (1991) จำกัด 8.บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด ทั้งนี้คณะตรวจประเมินฯ ได้กำชับให้โรงงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการ M-D-H-T-T อย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการตามคู่มือ Good Factory Prac : GFP ด้วยการประเมินตนเองผ่าน platform online Thai Stop Covid Plus,Thai Save Thai เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)