วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายมนิตย์ สิทธิดำรงหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน นายพยุงศักดิ์ ฟูกิตติประยูรหัวหน้ากลุ่มพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ แม่น้ำตาปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี พระสุริยา วิสุทธรรมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณโกฏิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย... 1.ปลัดอาวุโสอำเภอพุนพิน 8.กำนันตำบลท่าโรงช้าง 2.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน 9.ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าโรงช้าง 3.รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง 10.อาสาสมัครสาธรณสุขอำเภอพุนพิน 4.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง 11.บริษัท นทีชัย จำกัด 5.สาธารณสุขอำเภอพุนพิน 12.บริษัท ซีพีแรม จำกัด 6.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 13.บริษัท เซาแลนด์รับเบอร์ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ 7.ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีกิจกรรม 1.)แนะนำการใช้ถังดักไขมัน 2.)มอบถังดักไขมันให้วัดสุวรรณโกฎิ 3.)มอบถังไขมันให้โรงเรียน 10 โรงเรียน 4.)ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 15,000 ตัว 5.)ปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง ไม้โตเร็ว และไม้ที่ออกผลผลิตตามฤดูกาลที่สามารถเก็บกินได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯต่างทราบถึงโครงการที่ดีของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่นการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ในคลองอิปัน,คลองสก,คลองแสง,คลองพุมดวง,คลองสินปุน,คลองจันดี,แม่น้ำตาปีตอนบน,แม่น้ำตาปีตอนล่าง ซึ่งผลการจรวจวัดทางค่าทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งน้ำต่างๆมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในอนาคตทุกภาคส่วนจะได้เป็นเครือข่ายช่วยกันเฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป