วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ซึ่งมีอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 คน โดยได้รับเกียรติจากนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร การสัมมนาฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี