วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่... สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายอำเภอที่เกี่ยวข้อง, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการตรวจโรงงานฯตามแบบตรวจ Onsite สำหรับสถานประกอบการ ที่มีแรงงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม (Good Factory Practice : GFP) ของกระทรวงสาธาณสุข ผ่านระบบOnline Thai stop Covid Plus และ Thai Save Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ มีนายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย