วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นางทัศนี ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุเทพ วจนกิจไพบูลย์ นายช่างรังวัดชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 15/2560 (ประทานบัตรที่ 30242/15828) ของ บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ลำห้วยสาธารณประโยชน์ในรูปแผนที่ประกอบหนังสือยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดิน ไม่สอดคล้องกับแผนที่แนบท้ายประทานบัตร ที่ไม่ได้แสดงไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีร่องน้ำตามธรรมชาติตามแนวเขตทางด้านทิศเหนือของประทานบัตร และไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่ง ก.พร. จะได้ดำเนินการแก้ไข้แผนที่และส่งให้ ก.พร. แก้ไขแผนที่แนบท้ายประทานบัตรให้ถูกต้องต่อไป