วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30? น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายภาสกร ยุตาคม เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน และนายวรพจน์ รอดรักษา วิศวกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมถุงมือยาง บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตถุงมือยาง ณ ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีการระบายน้ำทิ้ง จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียบริเวณปลายท่อไว้ และในแหล่งน้ำที่รองรับน้ำเสียไว้ นำน้ำเสียที่เก็บทุกจุดส่งไปตรวจสอบที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อหาค่าทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ สอจ.สุราษฎร์ธานี ให้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสียและจัดทีม CSR ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน และแนะนำให้โรงงานปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด