วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายไกรเทพ อกนิษฐ์ เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน และนางสาวชุติมา จีนะดิษฐ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายศักดาพร รัตนสุภา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.เกษตรจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ธนาปาล์ม โปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และเยี่ยมชมการคัดเลือกซื้อปาล์มจากเกษตรกร ณ ลานเทปาล์ม ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและรับฟังประเด็นปัญหาการสกัดน้ำมันปาล์มดิบให้ได้ 18 % และแก้ไขปาล์มน้ำมันในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดฯ